dnes je 17.4.2024

Input:

27/2024 Z.z., Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 20. februára 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.) v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019 (oznámenie č. 177/2019 Z. z.), v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. februára 2022 č. 2/2022 (oznámenie č. 43/2022 Z. z.) a v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 13. februára 2023 č. 1/2023 (oznámenie č. 47/2023 Z. z.)

27/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydal
opatrenie z 20. februára 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.) v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júna 2019 č. 1/2019 (oznámenie č. 177/2019 Z. z.), v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. februára 2022 č. 2/2022 (oznámenie č. 43/2022 Z. z.) a v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 13. februára 2023 č. 1/2023 (oznámenie č. 47/2023 Z. z.).
Opatrením sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
Opatrenie je uverejnené v elektronickej podobe na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v elektronickej podobe na webovom sídle www.teleoff.gov.sk a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.