Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

272/2019 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

272/2019 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „15 eur“.
2. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 107/2008 Z. z.
SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Odborná veterinárna činnosť
Sadzba paušálnej úhrady za jeden úkon v eurách
I. HOVÄDZÍ DOBYTOK (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
 
1. Odber krvi
1,40
2. Slintačka a krívačka - probang test
3,80
3. Aborty - plodové obaly
10
4. Tuberkulinácia jednoduchá
2,20
5. Tuberkulinácia simultánna
3
6. i.m. injekcia
1,40
7. i.v. injekcia
2,20
8. s.c. injekcia
1,40
 
 
II. OŠÍPANÉ (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
 
1. Odber krvi
2,50
2. Tuberkulinácia
3
3. Aborty - plodové obaly
10
4. i.m. injekcia
1,40
5. i.v. injekcia
2,20
6. s.c. injekcia
1,40
 
 
III. OVCE/KOZY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace)
 
1. Odber krvi
2
2. Slintačka a krívačka - probang test
3,80
3. Aborty - plodové obaly
10
4. Tuberkulinácia jednoduchá
2,20
5. Tuberkulinácia simultánna
3
6. i.m. injekcia
1,40
7. i.v. injekcia
2,20
8. s.c. injekcia
1,40
 
 
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore