Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

273/2019 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia z 21. augusta 2019 č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám

273/2019 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38g zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „MiFIR“) a v spojení s článkom 21 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/567 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov, transparentnosť, kompresiu portfólia a opatrenia dohľadu nad zasahovaním do produktov a pozíciami rozhodnutie z 21. augusta 2019 č. 17/2019, sp. č.: NBS1-000-039-367, č. z.: 100-000-180-695 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám.
Týmto rozhodnutím sa

I. zakazuje
a) investičným spoločnostiam podľa článku 2 ods. 1 bodu 1 MiFIR a úverovým inštitúciám podľa článku 2 ods. 1 bodu 19 MiFIR (ďalej aj len „poskytovateľ“ alebo „poskytovatelia“ v príslušnom gramatickom tvare) uvádzanie na trh, distribúcia alebo predaj finančných rozdielových zmlúv neprofesionálnym klientom na území Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky; to neplatí, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
i) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy vyžaduje od neprofesionálneho klienta, aby zaplatil počiatočnú maržu vo výške ochrannej počiatočnej marže,
ii) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy poskytuje neprofesionálnemu klientovi ochranu uzavretím pri určitej marži,
iii) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy poskytuje neprofesionálnemu klientovi ochranu pred záporným zostatkom,
iv) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy neposkytne priamo alebo nepriamo neprofesionálnemu klientovi žiadnu platbu, peňažnú alebo vylúčenú nepeňažnú výhodu v súvislosti s uvádzaním na trh, distribúciou alebo predajom finančnej rozdielovej zmluvy, s výnimkou zisku dosiahnutého z poskytnutej finančnej rozdielovej zmluvy, a
v) poskytovateľ finančnej rozdielovej zmluvy nekomunikuje priamo alebo nepriamo informácie neprofesionálnemu klientovi alebo nezverejňuje informácie, ku ktorým má neprofesionálny klient prístup, týkajúce sa uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja finančných rozdielových zmlúv, ak neobsahujú príslušné upozornenie na riziko stanovené v článku III tohto rozhodnutia, ktoré je v súlade s podmienkami stanovenými v článku III tohto rozhodnutia.
b) vedome a zámerne sa zúčastňovať na aktivitách, ktorých predmetom alebo účinkom je obchádzať požiadavky stanovené v písmene a) vrátane pôsobenia ako zástupca poskytovateľa finančnej rozdielovej zmluvy.

II. Pre účely tohto rozhodnutia sa rozumie:
a) finančnou rozdielovou zmluvou“ alebo „CFD“ (contract for differences) derivát iný ako opcia, future, swap alebo dohoda o forwardovej úrokovej miere, ktorého účelom je poskytnúť držiteľovi dlhú alebo krátku expozíciu voči kolísaniu ceny, úrovne alebo hodnoty podkladového aktíva bez ohľadu na to, či sa s ním
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore