dnes je 29.3.2023

Input:

28/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami

28/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe tabuľke prvom bode a druhom bode sa slovo „vedúcich“ nahrádza slovami „generálnych tajomníkov“.
2. V prílohe tabuľke treťom bode sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a preddavkových organizácií okrem generálneho prokurátora, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a námestníkov riaditeľa Slovenskej informačnej služby“.
3. V prílohe tabuľke štvrtý bod znie:
 
„4.
ostatných zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií
22 000 eur“.
4. V prílohe tabuľke sa vypúšťa piaty bod.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Eduard Heger v. r.