Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

280/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

280/2020 Z. z.
ZÁKON
z 22. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 501/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy
(1) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu vyhradiť pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a spolu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní.
(2) Nárok na vysielací čas na politickú reklamu podľa odseku 1 sa uplatňuje písomnou objednávkou najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb, inak zaniká.
(3) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou po uplatnení nárokov podľa odseku 2 najneskôr 14 dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy rozvrhnú vyhradený vysielací čas tak, aby žiadny z kandidátov nebol znevýhodnený. Pri rozvrhnutí vysielacieho času Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou určia dĺžku politickej reklamy medzi kandidujúce subjekty podľa odseku 1, ako aj presný čas jej vysielania, a tieto údaje oznámia objednávateľovi.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu okrem času podľa odsekov 1 až 3 vysielať politickú reklamu kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na kandidáta na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, kandidáta na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, kandidáta na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva alebo
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore