Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

285/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.

285/2020 Z. z.
ZÁKON
z 24. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 218/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27 ods. 14 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov podľa § 28 ods. 4 písm. b)“.
2. § 27 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25) Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov, ktorí ukončia zmluvný vzťah podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu, sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podali. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov, ktorí od 1. januára nasledujúceho roka plnia vyhradené povinnosti individuálne, výrobcu obalov podľa § 54 ods. 6 a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 74 ods. 4.“.
3. V § 28 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov“.
4. V § 30 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „individuálne plnenie vyhradených povinností,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o zmenu, ktorou je prechod na individuálne plnenie vyhradených povinností, výrobca vyhradeného výrobku je povinný podať žiadosť o udelenie autorizácie najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.“.
5. V § 31 sa odsek 12 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) rozdeliť uhradené náklady na plnenie vyhradených povinností podľa § 112 ods. 10 medzi tie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktoré zabezpečili splnenie vyhradených povinností za iného výrobcu obalov alebo iného výrobcu neobalových výrobkov.“.
6. V § 45 ods. 5 písm. a) sa slovo „príslušnom“ nahrádza slovom „nasledujúcom“.
7. V § 45 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
8. V § 52 odsek 34 znie:
„(34) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra.“.
9. § 54 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Povinnosť výrobcu obalov zabezpečiť plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k obalom uvedeným na trh v Slovenskej republike v príslušnom kalendárnom roku nezaniká, ani ak výrobca
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore