Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

286/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

286/2020 Z. z.
ZÁKON
zo 14. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 242/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a epidemiologického vyšetrovania“.
2. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie,“.
3. V § 5 ods. 4 písm. w) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
4. V § 6 ods. 3 písm. j) sa za slová „vykonáva štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
5. V § 7 písm. d) sa slová „úloh pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“ nahrádzajú slovami „ich úloh“.
6. V § 7 písmeno j) znie:
„j) nariaďujú opatrenia podľa § 12 ods. 2 alebo podľa § 48; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie,“.
7. V § 7 písm. l) sa za slová „štátny zdravotný dozor,“ vkladajú slová „epidemiologické vyšetrovanie,“.
8. V § 12 sa vypúšťa odsek 6.
9. V § 48 ods. 3 a 4 sa za slovom „zdravia“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,“.
10. V § 48 ods. 4 písmeno n) znie:
„n) nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy, ktorá odmieta nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. f),“.
11. V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami r) až z), ktoré znejú:
„r) používanie
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore