Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

287/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

287/2020 Z. z.
ZÁKON
z 29. septembra 2020,
ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
1. Slová „podľa § 79 ods. 6“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 5“ a slová „podľa § 79 ods. 7“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 6“.
2. V § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3. V § 14 ods. 21 sa za slovo „kasína“ vkladajú slová „a dostihových stávok“.
4. V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre deti a mládež“.
5. V § 15 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od
a) školy;22to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b) školského zariadenia,23
c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.
(6) Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
6. V § 33 ods. 2 sa slová „písm. c) a e) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až h)“.
7. V § 40 ods. 2 sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4, 6 alebo 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4, 5 alebo 6“.
8. V § 77 odsek 8 znie:
„(8) Minister financií može odvolať generálneho riaditeľa úradu aj z iných dôvodov ako sú uvedené v odseku 7 alebo aj bez uvedenia dôvodu.“.
9. V § 77 ods. 9 písm. r) sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4 a 5“.
10. V § 77 ods. 16 písmeno c) znie:
„c) odvolaním z dôvodov uvedených v odseku 18 alebo odvolaním bez uvedenia dôvodu,“.
11. V § 79 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.
12. V § 79 ods. 4 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.
13. V § 79 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 sa vypúšťajú.
14. V § 79 ods. 7 sa slová „podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4, 5 alebo odseku 6“.
15. V § 79 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4 a 5“ a slová „podľa odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.
16. V § 79 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore