Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

289/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.

289/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „odborné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu7a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a§ 37a a 37b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 22 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Osoba, ktorá vykonáva úlohy podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d), vykonáva svoje úlohy pod dohľadom osoby podľa osobitného predpisu,7bkým nezíska osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.8
(4) Na vykonávanie úloh podľa odseku 1 je potrebné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.8“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 8 znejú:

7b§ 37b ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.


8§ 37a ods. 1 a 5 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 40 ods. 3 druhá veta znie: „Netechnické zhrnutie projektu sa aktualizuje do šiestich mesiacov od ukončenia spätného posúdenia na základe výsledkov spätného posúdenia.“.
4. V § 40 odsek 4 znie:
„(4) Netechnické zhrnutia projektov pre schválené projekty a ich aktualizácie sa predkladajú Komisii elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu11ado šiestich mesiacov od ich schválenia na účel uverejnenia.12“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11aVykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/569 zo 16. apríla 2020, ktorým sa stanovuje spoločný formát a informačný obsah na predkladanie informácií, ktoré majú členské štáty vykazovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/707/EÚ (Ú. v. EÚ L 129, 24. 4. 2020).“.
5. V § 45 odsek 1 znie:
„(1) Komisii sa zašlú do 10. novembra 2023 a potom každých päť rokov informácie o vykonávaní tohto nariadenia vlády, a to najmä § 9 ods. 1 a 2, § 25, § 27, § 32, § 36, § 37, § 40 a § 43; tieto informácie sa predkladajú a uverejňujú elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu.11a“.
6. V § 45 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Komisii sa do 10. novembra nasledujúceho roka predkladajú štatistické informácie podľa odseku 2 elektronicky v nezhrnutom
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore