dnes je 22.6.2024

Input:

29/1946 Sb., Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy, platné do 31.12.1965

č. 29/1946 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. února 1946,
kterým se zavádějí pracovní průkazy.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Aby byl všem osobám, které, plníce svou občanskou povinnost, se činně účastní výstavby Československé republiky, usnadněn vstup do takového pracovního místa, které by nejlépe odpovídalo jejich pracovním schopnostem, zavádějí se pracovní průkazy.
(2) Pracovní průkaz jest veřejnou listinou, jíž se pracujícím osvědčuje jejich vzdělání, vyučení, zvláštní znalosti a schopnosti a jiné osobní vlastnosti, důležité pro výkon zaměstnání, druh povolání, způsob a doba zaměstnání.
§ 2.
(1) Míti pracovní průkaz jsou povinni:
a) všichni zaměstnanci ve smluvním poměru, počítajíc v to učně, praktikanty a volontéry,
b) domáčtí dělníci, domáčtí živnostníci a zprostředkovatelé domácké práce,
c) spolupracující rodinní příslušníci.
(2) Z povinnosti míti pracovní průkaz jsou vyňaty:
a) osoby pracující na území Československé republiky, které mají trvalé bydliště v cizině,
b) osoby, které nevykonávají jinak námezdní práci z povolání, jsou-li zaměstnány jen příležitostně.
(3) Vznikne-li pochybnost, zda určitá činnost zakládá povinnost míti pracovní průkaz, rozhoduje okresní úřad ochrany práce (pobočka), příslušný podle pracovního místa; nemá-li osoba, jejíž činnost má býti posouzena, stálého pracovního místa, rozhoduje okresní úřad ochrany práce (pobočka), příslušný podle jejího bydliště.
§ 3.
(1) Pracovní průkazy vydávají osobám uvedeným v § 2, odst. 1 okresní úřady ochrany práce (pobočky), příslušné podle pracovního místa.
(2) Pracovní průkaz obsahuje:
a) číslo pracovního průkazu, příjmení a jméno majitele a jeho osobní data, výcvik v povolání, skupinu a druh povolání, den vydání pracovního průkazu, razítko a podpis okresního úřadu ochrany práce (pobočky), který průkaz vydal,
b) údaje zaměstnavatele, potvrzené závodní radou (důvěrníkem), o trvání zaměstnání.
(3) Osoba, které má býti vydán pracovní průkaz, je povinna uvésti a podle potřeby prokázati všechny údaje nutné pro vydání pracovního průkazu.
(4) Pracovní průkazy a úřední osvědčení, vydaná ve věcech pracovních průkazů, jsou osvobozena od poplatků. Vydání pracovních průkazů nepodléhá dávce za úřední úkon ve věcech správních, pokud nejde o náhradu za pracovní průkaz ztracený nebo poškozený. Potvrzení zaměstnavatelů, nutná k vydání pracovních průkazů, jsou rovněž osvobozena od poplatků.
(5) Ministr ochrany práce a sociálních péče určí vyhláškou uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení podrobnosti o vydání pracovních průkazů a o dokladech nutných k tomuto vydání, jakož i vzor pracovního průkazu.
§ 4.
(1) Zaměstnavatel jest povinen vyplniti v pracovním průkazu zaměstnance datum vstupu do zaměstnání, údaje o druhu závodu a při skončení pracovního poměru datum výstupu ze zaměstnání. Jiné záznamy zaměstnavatele nejsou přípustny. Závodní rada (důvěrník) tyto údaje potvrdí (§ 3, odst. 2, písm. b). Tutéž povinnost má podnikatel domácké práce a hlava rodiny.
(2) Osoba, povinná míti pracovní průkaz, musí jej na požádání předložiti orgánům úřadů ochrany práce,