Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

292/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

292/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 24. septembra 2019,
ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok (ďalej len „kritériá“).
§ 2
Vstupné kritériá
(1) Vstupnými kritériami pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory sú
a) analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
b) násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na príslušný školský rok,
c) rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok,
d) verifikovaná dodatočná potreba trhu práce.
(2) Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. apríla kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, pre ktorý sa určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl.
§ 3
Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá
(1) Všeobecné kritérium a čiastkové kritériá sa vyhodnocujú pre každý študijný odbor a pre každý učebný odbor príslušnej strednej školy samostatne.
(2) Všeobecné kritérium je koeficient, ktorý určuje, ako sa stredná škola vo všetkých súhrnne posúdených čiastkových kritériách odlišuje od priemeru všetkých posudzovaných stredných škôl v príslušnom samosprávnom kraji v posudzovanom študijnom odbore alebo v posudzovanom učebnom odbore. Vzorec na výpočet koeficientu je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Vzorec na výpočet najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka pre každú strednú školu pre jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Čiastkové kritériá pre gymnázium
(1) Čiastkovými kritériami pre gymnázium sú
a) pomer miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese,
b) podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole,
c) naplnenosť tried,
d) ďalšie kritériá podľa § 8 ods. 1 písm. a) a c) až n).
(2) Mierou zamestnanosti absolventov sa rozumie priemerný percentuálny podiel zamestnaných absolventov na celkovom počte zamestnaných absolventov, nezamestnaných absolventov a absolventov mimo evidencie uchádzačov o zamestnanie v mesiacoch máj až júl kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení štúdia. Zamestnanými absolventmi sa rozumejú absolventi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Váha kritéria pomeru miery zamestnanosti absolventov k miere zamestnanosti v príslušnom okrese je 5 % z celkovej sumy váh.
(3) Váha kritéria podielu absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole je 55 % z
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore