Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

3/2020 F.s., Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30.11.2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

3/2020 F.s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. februára 2020
č. MF/007223/2020-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74 (oznámenie č. 405/2013 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74 (oznámenie č. 24/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 32 ods. 3 prvá veta znie:
„Na účte 213 - Ceniny sa účtuje stav a pohyb cenín, ktoré zahŕňajú karty okrem elektronických stravných kariet, ak majú pred ich vydaním hodnotu, z ktorej sa môže čerpať po ich vydaní do používania.“.
2. V § 33 odsek 5 znie:
„(5) Na účte 316 - Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie sa účtujú pohľadávky voči platiteľom poistného, príspevkov na starobné
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore