dnes je 22.6.2024

Input:

30/1945 Sb., Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, ve znění účinném k 4.5.1947

č. 30/1945 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 27. července 1945
o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
12/1946 Sb.
(k 13.2.1946)
mění
72/1947 Sb.
(k 4.5.1947)
mění, novela č. 11/1944 Ú.v.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1945 zůstává ústavní dekret presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, v platnosti, platí zatím jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem 5. května 1945, avšak s výjimkou
a) ustanovení čl. 2, odst. 1, věta druhá, pokud jde o předpisy práva osobního a rodinného, které nabude účinnosti tři měsíce po počátku účinnosti této vyhlášky,
b) ustanovení čl. 3, druhé části věty, které nabude účinnosti patnáctým dnem po počátku účinnosti této vyhlášky, a
c) ustanovení čl. 6 a čl. 9, odst. 2 a 3, pokud nejde o soudní rozhodnutí ve věcech trestních, jichž počátek účinnosti bude stanoven zvláště.
Čl. II.
Ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.
Čl. III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.
ÚSTAVNÍ DEKRET
presidenta republiky
ze dne 3. srpna 1944,
č. 11 Úř. věst. čsl. o obnovení právního pořádku 1)
K návrhu vlády a po slyšení státní rady ustanovuji:
HLAVA I.
O OBECNÝCH PRÁVNÍCH NORMÁCH
První oddíl.
O předpisech domácích.
Článek 1.
(1) Ústavní a jiné právní předpisy československého státu, vydané do 29. září 1938 včetně, pocházejí ze svobodné vůle československého lidu a jsou československý právní řád.
(2) Předpisy vydané v oblasti tohoto řádu v době, kdy československý lid byl zbaven své svobody (doba nesvobody), nejsou součástí československého právního řádu. Doba nesvobody jest doba ode dne 30. září 1938 až do dne, který bude určen vládním nařízením.
Článek 2.
(1) Z vůle československé zákonodárné moci jest na zcela přechodnou dobu i nadále používati z předpisů, uvedených v odstavci 2 článku 1, těch, které se nepříčí svým obsahem znění nebo demokratickým zásadám československé ústavy (ústavní listiny, jejích součástek a zákonů ji měnících a doplňujících, vydaných do 29. září 1938). Naprosto jsou však z používání vyloučeny předpisy z doby nesvobody z oborů soudního práva trestního, soudního řízení trestního, práva osobního a práva rodinného.
(2) Zákonem bude stanoveno, kdy končí přechodná doba podle odst. 1.
Článek 3.
Soud nebo správní úřad, řeše určitou právní věc, rozhoduje, zda předpis z doby nesvobody vyhovuje ustanovení článku 2 odstavec 1; při tom musí uvésti důvody svého rozhodnutí o této předběžné otázce.
Článek 4.
Vláda se zmocňuje, aby, dokud se nesejde Národní shromáždění, svými nařízeními použivatelnost předpisů z doby nesvobody územně rozšířila nebo ji zrušila.
Druhý oddíl.
O předpisech státního zařízení zahraničního.
Článek 5.
(1) Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940 o ustanovení Státní rady