dnes je 29.2.2024

Input:

30/1952 Sb., Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol

č. 30/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. července 1952,
o některých změnách v organisaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1) Z dosavadní fakulty zemědělské a lesnické Českého vysokého učení technického v Praze se zřizují vysoká škola zemědělská v Praze a fakulta lesnická Českého vysokého učení technického v Praze.
(2) Vysoká škola zemědělská se dělí na fakulty agronomickou, ekonomickou a mechanisační.
§ 2.
(1) Vysoká škola veterinární v Brně se slučuje se zemědělskou fakultou vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně ve vysokou školu zemědělskou v Brně.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty agronomickou, zootechnickou a veterinární.
§ 3.
Dosavadní lesnická fakulta vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně se organisačně přičleňuje k vysoké škole stavitelství v Brně.
§ 4.
(1) Vysoká škola veterinární v Košicích se slučuje se zemědělskou fakultou vysoké školy zemědělské a lesnické v Košicích ve vysokou školu zemědělskou v Nitře.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty agronomickou, zootechnickou a veterinární.
§ 5.
(1) Lesnická fakulta vysoké školy zemědělské a lesnické v Košicích se přeměňuje na vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakultu lesnickou a fakultu dřevařskou.
§ 6.
(1) Zřizuje se vysoká škola technická v Košicích.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty těžkého strojírenství, báňskou a hutní. Báňská fakulta vysoké školy technické v Košicích vzniká začleněním dosavadní báňské fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě.
§ 7.
Při Karlově universitě v Praze a při Slovenské universitě v Bratislavě se zřizují fakulty geologicko-geografických věd.
§ 8.
Pobočka pedagogické fakulty Slovenské university v Bratislavě se přemisťuje z Košic do Prešova.
§ 9.
Opatření učiněná ve shodě s ustanovením tohoto nařízení před jeho účinností se považují ode dne opatření za učiněná podle tohoto nařízení.
§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1952 kromě ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1952, a ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. září 1953; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Nejedlý v. r.