dnes je 21.4.2024

Input:

301/1948 Sb., Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954

č. 301/1948 Zb.
[zrušené č. 23/1954 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. prosince 1948
o bezpečnostních referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1) U každého krajského národního výboru se zřizuje bezpečnostní referát, který obstarává všechny úkoly národní bezpečnosti, náležející krajskému národnímu výboru.
(2) V oboru národní bezpečnosti má krajský národní výbor bez újmy zákonné příslušnosti jiných orgánů (úřadů) zejména tyto úkoly:
1. Chrání a posiluje lidově demokratické zřízení;
2. zajišťuje, aby provádění hospodářských plánů nebylo rušeno trestnou nebo jinou škodlivou činností, pečuje s hlediska bezpečnosti o zajištění zásobování a výživy, potírá kořistnictví a chrání úrodu;
3. chrání lidová práva a svobody zaručené ústavou;
4. chrání bezpečnost osob a majetku;
5. pečuje o veřejný pořádek;
6. vede boj proti zločinnosti a provádí předpisy o vyhoštění, bezpečnostním dozoru, táborech nucené práce a správních věznicích a o umisťování osob v donucovacích pracovnách;
7. pečuje o bezpečnost v silniční dopravě, zvláště provádí dohled na stav komunikací s hlediska dopravní bezpečnosti;
pečuje o bezpečnost v železniční dopravě;
pečuje o bezpečnost při civilní letecké činnosti;
pečuje o bezpečnost na vodách a tocích;
8. pečuje o bezpečnost a pořádek v tisku a rozhlase;
9. provádí předpisy o zbraních, střelivu a výbušninách a dozírá na jejich zachovávání;
10. dohlíží na zachovávání předpisů o používání vlajek, praporů, znaků a odznaků a o nošení a úpravě stejnokrojů;
11. pečuje o věci civilní ochrany, t. j. o požární bezpečnost včetně věcí hasičstva, a o protileteckou ochranu a zajišťuje pomoc při živelných ohromách;
12. pečuje o věci spolkové a shromažďovací a o věci zvláštních sdružení, jakož i o bezpečnost a pořádek ve věcech divadel a kin; dále mu patří věci výstav, představení, zábav, produkcí, licencí, sbírek, sázek, věcných loterií, ztrát a nálezů; dohlíží na veřejně přístupné místnosti, shromaždiště a prostranství;
13. dbá o evidenci obyvatelstva, zejména o zachovávání předpisů o hlášení pobytu a o průkazech totožnosti a cizincích; dohlíží na evidenci provinilců a na věci státní spolehlivosti;
14. potírá zjevy ohrožující veřejnou mravnost, zejména alkoholismus, užívaní omamných prostředků, pohlavní nemoci, prostituci, žebrotu, tuláctví a hazardní hry;
15. pečuje o ochranu zvířat před týráním.
(3) K úkolům národní bezpečnosti (§ 1, odst. 2) patří též spolupůsobení krajských národních výborů při plnění úkolů obrany státu v rozsahu, který vymezí ministr vnitra v dohodě s ministrem národní obrany.
(4) V rámci úkolů stanovených v odstavcích 1 až 3 náleží k činnosti bezpečnostního referátu:
a) vydávati obecné právní předpisy a činiti opatření nutná v zájmu veřejném podle příslušných předpisů a v jejich mezích,
b) prováděti správní trestní řízení.
(5) Obecné právní předpisy [odstavec 4, písm. a)] podpisuje bezpečnostní referent.
(6) K provádění správního trestního řízení podle odstavce 4, písm. b) může krajský