dnes je 25.9.2022

Input:

303/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023

303/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. augusta 2022
o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2023
Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1) Metodika zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona je uvedená v prílohe č. 1.
(2) Hodnoty váh do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona sú:
a) 40 % pre dosiahnutý športový úspech (A),
b) 70 % pre domáci záujem o šport (B),
c) 30 % pre zahraničný záujem o šport (C).
(3) Metodika výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu je uvedená v prílohe č. 2.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. septembra 2022.
 
Eduard Heger v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 303/2022 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 303/2022 Z. z.