dnes je 2.10.2023

Input:

304/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z.

304/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. augusta 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 94/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa slová „krajských súdoch a Špeciálnom súde“ nahrádzajú slovami „krajských súdoch, správnych súdoch a Špecializovanom trestnom súde“.
2. V § 3 ods. 1 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
3. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Úvodná časť rozvrhu práce okresného súdu, ktorý má zriadené pracovisko, obsahuje aj informáciu o pracovisku a informáciu o tom, či je rozvrh práce založený na obvodovom systéme.“.
4. V § 4 písmená g) a h) znejú:
„g) určenie pojednávacích dní spolu s označením príslušnej pojednávacej miestnosti; ak ide o súd, ktorý má zriadené pracovisko, uvedie sa informácia, či ide o pojednávaciu miestnosť v sídle súdu alebo na pracovisku,
h) zaradenie sudcov do grémií alebo do kolégií,“.
5. V § 4 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) vymedzenie obvodu pracoviska okresného súdu, ak je rozvrh práce založený na obvodovom systéme vrátane označenia súdnych registrov hlavnej agendy, pre ktorej vybavovanie sa obvod pracoviska vytvára,“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
6. V § 5 ods. 1 a 3 sa slová „správne veci a trestnoprávne“ nahrádzajú slovami „trestnoprávne veci a rodinnoprávne“.
7. V § 5 ods. 2 písm. g) sa slovo „predbežnom“ nahrádza slovom „neodkladnom“.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3§ 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.
§ 365 a 368 Civilného mimosporového poriadku.“.
9. V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „správnu a trestnoprávnu“ nahrádzajú slovami „trestnoprávnu a rodinnoprávnu“.
10. V § 5 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) čísla dverí príslušnej pojednávacej miestnosti; ak ide o súd, ktorý má zriadené pracovisko, uvedie sa informácia, či ide o pojednávaciu miestnosť v sídle súdu alebo na pracovisku.“.
11. V § 5 ods. 6 sa slová „okresného súdu alebo do kolégií krajského súdu“ nahrádzajú slovami „alebo do kolégií“.
12. § 5 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Časť rozvrhu práce týkajúca sa výkonu súdnictva podľa § 4 písm. i) pri vymedzení obvodu pracoviska obsahuje označenie územného obvodu okresu alebo okresov tvoriacich obvod pracoviska, označenie súdnych registrov hlavnej agendy, pre ktorej vybavovanie sa obvod pracoviska vytvára, a údaje podľa § 4 písm. d) až g) týkajúce sa senátov alebo sudcov, ktorým sa prideľujú alebo prerozdeľujú veci, v ktorých je miesto rozhodné pre založenie miestnej príslušnosti okresného súdu v obvode pracoviska.