dnes je 25.9.2022

Input:

305/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

305/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. augusta 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z., vyhlášky č. 106/2021 Z. z., vyhlášky č. 438/2021 Z. z., vyhlášky č. 466/2021 Z. z. a vyhlášky č. 196/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa slová „krajské súdy a Špecializovaný trestný súd“ nahrádzajú slovami „krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a správne súdy“.
2. V § 2 ods. 10 sa vypúšťajú slová „časti I a v prílohe č. 2 časti I“.
3. § 2 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ak sa v tejto vyhláške používa pojem pracovisko, rozumie sa tým pracovisko okresného súdu zriadené osobitným predpisom.1aa“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa§ 2 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 6 ods. 2 sa za slová „súdni doručovatelia“ vkladá čiarka a slovo „štatistik“.
5. § 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Činnosť organizačných útvarov podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 písm. a) a e) súd zabezpečuje aj na každom pracovisku; to platí aj vtedy, ak majú pracoviská vytvorený spoločný obvod.3a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a§ 5 ods. 7 vyhlášky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce v znení vyhlášky č. 304/2022 Z. z.“.
6. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom