dnes je 25.9.2022

Input:

306/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

306/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. augusta 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z., vyhlášky č. 223/2015 Z. z., vyhlášky č. 433/2015 Z. z. a vyhlášky č. 411/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Hlavnými súdnymi agendami na účel určovania voľných miest sudcov sú na
a) okresných súdoch súdne agendy občianskoprávna, obchodnoprávna, trestnoprávna, rodinnoprávna,
b) krajských súdoch súdne agendy občianskoprávna, obchodnoprávna, trestnoprávna, rodinnoprávna,
c) správnych súdoch súdna agenda správneho súdnictva,
d) Špecializovanom trestnom súde súdna agenda trestnoprávna.“.
2. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Pri určovaní počtu miest zamestnancov na úseku výkonu súdnictva sa vychádza
a) z počtu určených miest sudcov okrem miest sudcov pridelených pre obvod krajského súdu ako hosťujúcich sudcov a
b) z počtu vyšších súdnych úradníkov poverených samostatnou rozhodovacou činnosťou, ktorým je rozvrhom práce prideľovaný konkrétny druh súdnej agendy.“.
3. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Na okresnom súde, ktorý má zriadené pracovisko osobitným predpisom,4asa počet miest zamestnancov elektronickej podateľne a informačného centra súdu určuje podľa prílohy č. 4a aj pre toto pracovisko.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a§ 2 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa slovo „výkonných“.
5. V § 8 odsek 3 znie:
„(3) Počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva na mestskom súde, ktorý nevybavuje agendu obchodného registra, sa určuje podľa prílohy č. 1.“.
6. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Registrový súd
(1) Pre hlavné súdne agendy podľa § 4 ods. 2 písm. a) a súdne agendy so zvýšenou administratívnou činnosťou sa na registrovom súde počty miest vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov a asistentov uvádzajú v prílohe č. 1a. V súdnych oddeleniach so zvýšenou administratívnou činnosťou sa vychádza z mesačného koeficientu vybavených vecí jedného súdneho oddelenia, ktorý určí ministerstvo.
(2) Počet miest