dnes je 25.9.2022

Input:

307/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

307/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. augusta 2022,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28f zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (ďalej len „výberové konanie“).
§ 2
Vyhlásenie výberového konania
(1) Oznámenie o vyhlásení hromadného výberového konania obsahuje
a) označenie krajského súdu, pre ktorého obvod sa hromadné výberové konanie vyhlasuje,
b) označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní,
c) počet miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa obsadzujú hromadným výberovým konaním,
d) zoznam dokladov, ktoré sa musia priložiť k žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť“),
e) stručný opis spôsobu vykonania výberového konania,
f) lehotu na podanie žiadosti,
g) termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
(2) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na krajskom súde, správnom súde, Špecializovanom trestnom súde, Najvyššom súde Slovenskej republiky a Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky (ďalej len „samostatné výberové konanie“) obsahuje
a) označenie súdu, na ktorom sa voľné miesto sudcu obsadzuje,
b) označenie kolégia, v ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu, ak sú kolégiá zriadené,
c) náležitosti podľa odseku 1 písm. b), d) až g).
(3) Prílohou oznámenia o vyhlásení výberového konania podľa odsekov 1 a 2 je aj štruktúrovaný zoznam údajov deklarovaných majetkovým priznaním.
§ 3
Zoznam dokladov
(1) Na výberovom konaní sa môže zúčastniť len uchádzač o funkciu sudcu (ďalej len „uchádzač“), ktorý v lehote určenej v oznámení o vyhlásení výberového konania predložil písomnú žiadosť. V žiadosti uchádzač uvedie aj
a) kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa a
b) jeden jazyk spomedzi cudzích jazykov podľa § 7 ods. 1, z ktorého vykoná preklad.
(2) K žiadosti uchádzač priloží v písomnej forme
a) profesijný životopis, v ktorom uchádzač prehľadne uvedie údaje o svojom vzdelaní a doterajšej profesionálnej praxi,
b) motivačný list, v ktorom uchádzač vysvetlí dôvody svojho záujmu o výkon funkcie sudcu, ktorá sa výberovým konaním obsadzuje,
c) vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, zamestnancami ministerstva vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie,
d) kópiu dokladu totožnosti,
e) súhlas s obstaraním odpisu registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu registra trestov,
f) doklad o získaní vzdelania, ktoré je predpokladom výkonu funkcie sudcu, alebo jeho úradne osvedčenú kópiu; ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v