dnes je 13.6.2024

Input:

308/2022 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov

308/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 41 písm. a) až c) a f) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.) v znení opatrenia z 29. mája 2018 č. 6/2018 (oznámenie č. 168/2018 Z. z.) a opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 9/2019 (oznámenie č. 502/2019 Z. z.).
Predmetným opatrením sa upravuje limit na podiel výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa k ročnému príjmu pri úveroch, pri ktorých termín konečnej splatnosti presahuje predpokladaný dôchodkový vek spotrebiteľov.
Navrhovaná úprava zohľadňuje riziko zníženia príjmu na dôchodku, ako aj postupné znižovanie počtu rokov, počas ktorých je spotrebiteľ schopný splácať úvery bez výrazného nárastu rizika finančných ťažkostí. Návrh opatrenia zároveň predstavuje podporu financovania projektu obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2022 okrem čl. I bodov 1, 2 a 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 34/2022 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.