dnes je 25.7.2024

Input:

31/1947 Sb., Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

č. 31/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 14. února 1947
o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
 
Předpis :
K datu:
Poznámka:
116/1949 Sb.
(k 1.7.1951)
nepřímo, změna kompetencí
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Všeobecné zásady při rozdělování konfiskovaného majetku.
§ 1.
Majetkové podstaty konfiskované podle dekretu č. 108/1945 Sb. (dále konfiskační dekret) nebo jejich součásti může osidlovací úřad a Fond národní obnovy slučovati nebo rozdělovati z důvodu hospodářské účelnosti.
§ 2.
(1) Peněžité závazky, náležející ke konfiskovanému majetku a vzniklé před 10. květnem 1945, přejímá Fond národní obnovy (dále fond), který je vypořádá způsobem a v rozsahu podle zákonných předpisů, jež o tom budou vydány. V případech zvláštního zřetele hodných může fond takové závazky převzíti k vypořádání, i když vznikly po 9. květnu 1945, pokud nevznikly vinou přídělce.
(2) Jiné závazky náležející ke konfiskovanému majetku může fond převzíti k vypořádání (odstavec 1), dopouští-li to povaha závazku a usnadní-li to provedení přídělového řízení.
(3) Převzetí závazku podle odstavce 1 nebo 2 se nedotýká práva věřitelova na uspokojení vůči dlužníku ani osobního nebo věcného ručení třetích osob za převzatý závazek.
(4) Ručení konfiskovaného majetku za závazky převzaté podle odstavce 1 nebo 2 zaniká, a pokud je zapsáno ve veřejných knihách, vymaže knihovní soud takové zápisy na návrh fondu s odvoláním na tento zákon.
Oddíl II.
Zkrácené přídělové řízení.
§ 3.
Malé a střední majetkové podstaty (§ 6, odst.2 konfiskačního dekretu) se přidělují za úhradu do vlastnictví oprávněným uchazečům zkráceným přídělovým řízením, pokud nebyly nebo nebudou převedeny způsobem upraveným rámcovými plány.
§ 4.
(1) Pro zkrácené přídělové řízení platí tyto zásady:
a) Odpadá zřízení přídělových komisí (§ 9 konfiskačního dekretu) a vypracování přídělových a úhradových plánů (§§ 10 a 11 konfiskačního dekretu).
b) O přídělu rozhoduje osidlovací úřad, a to u malých majetkových podstat na návrh místního výboru, u středních majetkových podstat na návrh okresního národního výboru.
c) Návrh na příděl se vyloží u příslušného národního výboru k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů. Národní výbor zároveň upozorní na toto vyložení způsobem v místě obvyklým s poučením, že k návrhu může podati v uvedené lhůtě připomínky každý československý státní občan neb osoba, která je za něho považována podle § 1 nebo § 2 ústavního zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 74 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, starší 18 let.
d) Nepředloží-li příslušný národní výbor návrh na příděl ve lhůtě, stanovené přídělovým nařízením, učiní návrh na místo něho nadřízený národní výbor; nepodá-li ani tento v další lhůtě stanovené přídělovým nařízením příslušný návrh, rozhodne osidlovací