dnes je 15.4.2024

Input:

31/1948 Sb., Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948

č. 31/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1948
o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 zákona ze dne 14. května 1947, č. 82 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou, a podle čl. I. zákona ze dne 18. prosince 1947, č. 220 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948:
Čl. I.
Ustanovení vládního nařízení ze dne 24. června 1947, č. 120 Sb., o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému, platí také v roce 1948 s těmito změnami a doplňky:
1. Ustanovení § 1, odst. 3 zní:
„(3) Vedlejšími stavebními živnostmi podle tohoto nařízení se rozumějí lomy, štěrkovny a pískovny a závody provádějící práce malířské, natěračské, lakýrnické, štukatérské, dlaždičské, pokryvačské, asfaltérské, kladení desek a obkladaček, práce teracářské, isolační, čítaje v to i isolace tepelné, chladící a zvukové, jakož i práce utěsňovací.“
2. Ustanovení § 1, odst. 4 zní:
„(4) Za závody a závodní oddělení podle odstavců 2 a 3 se považují veškerá pracovní místa, dílny, sklady a ložiště.“
3. V ustanovení § 2, odst. 3 se v poslední větě datum „1. ledna 1947“ nahrazuje datem „1. ledna 1948“.
4. V ustanovení § 3 se za odstavec 3 vkládá jako odstavec 4 toto ustanovení:
„(4) Částí I a II lístku lze používati bez časového omezení. Části III se použije jedině tehdy, neuplynulo-li ještě ode dne založení lístku 52 týdnů. Byli-li části I a II lístku známkami plně polepeny a uplynulo-li alespoň 52 týdnů ode dne založení lístku, založí se lístek nový bez zřetele na to, zda se části III používalo či nikoliv.“
5. Ustanovení § 5, odst. 3 se doplňuje další větou, která zní:
„Tyto známky se však nevlepují po dobu výkonu činné služby vojenské, byla-li zaměstnanci proplacena hodnota vlepených známek podle § 9 před nastoupením vojenské služby.“
6. Ustanovení § 8, odst. 1 zní:
„(1) Zaměstnavatel jest povinen vyplatiti požitky po dobu dovolené (§ 7, odst. 1) zaměstnanci nejpozději den před nastoupením dovolené a sraziti z nich daň ze mzdy.“
7. V ustanovení § 9, odst. 2, písm. a) se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „3 měsíců“.
8. Ustanovení § 9, odst. 3 zní:
„(3) Souhlas k proplacení hodnoty známek v případech uvedených v předchozím odstavci jest mimo to podmíněn potvrzením zaměstnavatele, v jehož závodě zaměstnanec je nebo byl posledně zaměstnán, že částka, která má býti proplacena, byla řádně zdaněna daní ze mzdy.“
9. V ustanovení § 9 se za odstavec 3 vkládá jako odstavec 4 toto ustanovení:
„(4) Okresní úřady ochrany práce mohou výjimečně dáti souhlas k předčasnému proplacení podle odstavce 1 i v jiných případech, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele.“
10. Vzor lístku na dovolenou (příloha A) se doplňuje v horní části oddíl, vyhrazeného pro razítko zaměstnavatele, předtiskem „Výměra dovolené ke dni 1. ledna 1948: ..... týdny.“
Čl.