dnes je 9.12.2023

Input:

31/1969 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv

č. 31/1969 Zb.
ROZHODNUTÍ PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 24. března 1969
podle článku 61 odst. 1 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci o sjednávání mezinárodních smluv
Na základě zmocnění, daného mi ustanovením článku 61 odst. 1 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vydávám s výhradou jiného rozhodnutí v jednotlivých případech - toto
rozhodnutí:
1. přenáším
a) sjednávání a schvalování mezinárodních smluv dvoustranných a mezinárodních smluv mnohostranných a mezinárodních smluv mnohostranných, které nevyžadují souhlasu Federálního shromáždění (čl. 36 odst. 3 ústavního zákona), přístup k nim a jejich přijetí, na vládu československé socialistické republiky.
b) sjednávání a schvalování mezinárodních smluv dvoustranných a mezinárodních smluv mnohostranných, které upravují otázky spadající výlučně do některé z oblastí uvedených v článku 7 odst. 1 a v článku 8 odst. 1 ústavního zákona a svým význam nepřesahují rámec působnosti ústředních orgánů státní správy působících v této oblasti, přístup k nim a jejich přijetí, na člena vlády Československé socialistické republiky, pověřeného řízením příslušného federálního ministerstva nebo jiného federálního ústředního orgánu státní správy.
2. Stanovím, že smlouvy uvedené v odst. 1 písm. b), pokud jsou podle výslovného ustanovení platné mezinárodní smlouvy sjednávány k provedení některých jejích zásad současně dvěma členy vlády Československé socialistické republiky, mohou být sjednány ave formě jednoho společného smluvního dokumentu.
3. Ruším rozhodnutí presidenta republiky podle čl. 62 odst. 1 bod 1 Ústavy o sjednávání mezinárodních smluv ze dne 21. června 1967 č. 83 Sb.
4. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu.
 
Svoboda v. r.