Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

31/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov

31/2019 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 28. januára 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 9 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov
(1) Oprávnené náklady na činnosti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie zahŕňajú náklady na
a) vyraďovanie jadrového zariadenia, a to na
1. činnosti prípravy vyraďovania vrátane vyhotovenia dokumentácie,
2. dodatočné činnosti na uzavretie s dozorom alebo uloženie na mieste,
3. demontážne činnosti v kontrolovanom pásme,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania jadrového zariadenia vrátane prepravy,
5. podporné činnosti vyraďovania jadrového zariadenia,
6. konvenčnú demontáž prevádzkových súborov a demoláciu stavieb,
7. riadenie a podporu riadenia projektu,
8. činnosti súvisiaceho výskumu a vývoja,
9. iné činnosti bezprostredne súvisiace s vyraďovaním jadrového zariadenia,
b) dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva vrátane zabezpečenia skladovacích kapacít a súvisiacich činností,
c) ukladanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva v úložisku, a to na
1. činnosti na podporu vyhľadávania a výber lokality úložiska,
2. geologický prieskum,
3. prípravu a projektovanie úložiska,
4. kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska,
5. výstavbu a rozšírenie kapacít úložiska,
6. uvádzanie úložiska do prevádzky,
7. prevádzku úložiska vrátane prepravy rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva na uloženie,
8. uzatvorenie úložiska vrátane monitorovania lokality,
9. výskum a vývoj súvisiaci s úložiskom,
10. podporu zapojenia verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov,
11. činnosti na zabezpečenie komunikácie s verejnosťou,
12. činnosti na zabezpečenie ekonomickej stimulácie obcí dotknutých výberom lokality úložiska,
13. činnosti na zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním činností podľa tohto písmena,
d) inštitucionálnu kontrolu úložísk.
(2) Oprávnené náklady na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu zahŕňajú náklady na
a) dohľadanie,
b) prepravu,
c) bezpečné odovzdanie,
d) skladovanie,
e) prípravu na vrátenie,
f) úpravu na ukladanie,
g) ukladanie,
h) súvisiaci výskum a vývoj.
(3) Náklady podľa odsekov 1 a 2 na externé výkony poskytované dodaním tovaru, uskutočnením prác a poskytnutím služieb v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore