dnes je 17.4.2024

Input:

31/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

31/2024 Z. z.
ZÁKON
z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 65/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 123/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia a
b) poskytovanie regionálnej investičnej pomoci1(ďalej len „investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia.
(2) Investičná pomoc a mimoriadna investičná pomoc podľa tohto zákona sa poskytujú v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci.2“.
2. § 5 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) mimoriadnou investičnou pomocou štátna pomoc poskytovaná na základe právne záväzného aktu Európskej únie, ktorým sa určujú dočasné pravidlá v oblasti poskytovania štátnej pomoci.“.
3. V § 8 písm. c) a § 9 písm. c) sa vypúšťajú slová „zistenou pracoviskovou metódou a“.
4. V § 13 ods. 5 sa slová „je neplatná“ nahrádzajú slovami „investičnú pomoc vo forme
5. V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.“.
6. V § 22 ods. 19 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo investičné zámery v priemyselnej výrobe podporené mimoriadnou investičnou pomocou, ktorých oprávnené náklady nie sú mzdové náklady alebo kombinácia mzdových a investičných nákladov.“.
7. V § 28 odsek 5 znie:
„(5) Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.“.
8. V § 28 ods. 6 sa za slovo „zámere“ vkladajú slová „patriacom do rovnakej