dnes je 25.9.2022

Input:

310/2022 Z.z., Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov

310/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 5. septembra 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 4 a § 28 ods. 26 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z. a vyhlášky č. 9/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V úvodnej vete vyhlášky sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 17a ods. 4,“.
2. V § 2 písmeno a) znie:
„a) organizáciou havarijnej odozvy zriadenie a usporiadanie útvarov a zaradenie dostatočného počtu zamestnancov na obsadenie pozícií v organizačnej štruktúre držiteľa povolenia alebo dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy podľa osobitého predpisu1vo vzájomných nadväznostiach, ktoré zabezpečia vykonanie činností potrebných na zdolávanie nehôd alebo havárií a na zmiernenie a odstránenie ich následkov
1. na jednom jadrovom zariadení podľa § 2 písm. f) druhého až piateho bodu zákona,
2. na jednom jadrovom reaktore,
3. na viacerých jadrových reaktoroch jedného jadrového zariadenia,
4. na viacerých jadrových reaktoroch viacerých jadrových zariadení v jednej lokalite,
5. na viacerých jadrových zariadeniach v jednej lokalite alebo
6. pri preprave rádioaktívnych materiálov,“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „zákona č. 515/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov.“.
3. V § 2 písmeno d) znie:
„d) oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením územie spravidla v tvare kruhu, ktorého stred a polomer navrhne žiadateľ v konaní o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien,“.
4. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a) klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení pri nehode alebo havárii, spôsob určenia stupňa ich závažnosti a ich predpokladaného časového priebehu,
b) opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c) opis riešenia dlhotrvajúcich udalostí,
d) opis zabezpečenia činnosti organizácie havarijnej odozvy pri narušení infraštruktúry na území jadrového zariadenia a v jeho okolí,
e) spôsob vyhlásenia nehody alebo havárie podľa stupňa ich závažnosti,
f) spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia, spôsob varovania obyvateľstva a informovanie dozorných orgánov o nehode alebo havárii,
g) štruktúru organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
h) opis využívania personálnych zdrojov, technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov spoločných pre viaceré jadrové zariadenia jedného