Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

313/2018 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

313/2018 Z.z.
ZÁKON
zo 16. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1a sa na konci pripája táto veta: „Schôdze vlády môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku.“.
2. V § 1b sa na konci pripája táto veta: „Úrad vlády Slovenskej republiky môže plniť aj úlohy spojené s technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo.“.
3. V § 4 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vláda môže určiť, že na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh v oblasti športu.“.
4. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) pozemkové spoločenstvá.“.
5. V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
6. V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
7. V § 34a ods. 3 sa slová „finančných zdrojov“ nahrádzajú slovami „verejných prostriedkov“.
8. V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Platové náležitosti vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu určuje podpredseda vlády
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore