dnes je 25.7.2024

Input:

314/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

314/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. júla 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva sa mení takto:
V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 položke „Priemerná hustota viniča vinohradu, ktorý sa vykonaním reštrukturalizácie vinohradu alebo konverzie vinohradu založí nanovo [ks/ha]“ druhom riadku sa číslo „4 500“ nahrádza číslom „4 450“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Ľudovít Ódor v. r.