dnes je 8.12.2023

Input:

316/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

316/2023 Z. z.
ZÁKON
z 28. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 277/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Domácnosť na účely tohto zákona tvoria stavební sporitelia podľa § 4 písm. a), ktorí sú manželmi, a maloleté deti. Skutočnosti podľa prvej vety sa preukazujú sobášnym listom a rodným listom dieťaťa.“.
2. V § 6 ods. 5 sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 5“.
3. V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Stavebná sporiteľňa je oprávnená požadovať od stavebného sporiteľa, ktorý je členom domácnosti podľa § 4a, úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie účtu stavebného sporenia počas obdobia 12 kalendárnych mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej prémie stavebnou sporiteľňou maximálne vo výške zodpovedajúcej 50 % výške poplatku pre stavebného sporiteľa podľa § 4 písm. a).“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
4. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V prípade domácnosti podľa § 4a sa hranica priemerného mesačného príjmu posudzuje spoločne pre všetkých stavebných sporiteľov, ktorí pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení písomne vyhlásili, že štátna prémia sa poskytne na túto zmluvu. Hranica priemerného mesačného príjmu určeného podľa odseku 1 písm. b) sa pri manželoch zdvojnásobuje a za každé maloleté dieťa sa zvyšuje o 0,65-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
5. V § 10 ods. 4 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „V prípade stavebných sporiteľov, ktorí sú členmi domácnosti podľa § 4a, sa percentuálny podiel podľa prvej vety zdvojnásobuje, pričom pravidlá zaokrúhľovania a obmedzenia minimálnej a maximálnej výšky podielu sa zachovajú.“.
6. V § 10 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Stavebný sporiteľ, ktorý je člen domácnosti podľa § 4a, nemôže písomne vyhlásiť, že štátna prémia sa poskytne na inú zmluvu o stavebnom sporení.“.
7. V § 10 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a slová „odsek 4“ sa nahrádzajú slovami „odsek 5“.
8. § 10 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Bližšie podmienky uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení a zmien na zmluvách o stavebnom sporení, ktoré