dnes je 22.6.2024

Input:

317/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

317/2023 Z. z.
ZÁKON
z 28. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z., zákona č. 212/2021 Z. z. a zákona č. 506/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „a výstavby“.
2. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.
3. V § 6 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie
1. nájomných bytov, na ktorých obstaranie bola poskytnutá podpora podľa písmena b),
2. zariadenia sociálnych služieb, na ktorého obstaranie bola poskytnutá podpora podľa písmena d), alebo
3. ubytovacieho domu, na ktorého obstaranie bola poskytnutá podpora podľa písmena h),“.
4. V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Podporu na kúpu nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu, kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa odseku 1 písm. d) druhého bodu a kúpu ubytovacieho domu podľa odseku 1 písm. h) druhého bodu možno poskytnúť, ak ku dňu podania žiadosti od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo kolaudačného osvedčenia8bnájomného bytu, zariadenia sociálnych služieb alebo ubytovacieho domu neuplynuli viac ako tri roky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

8b§ 46 zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.“.
5. V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.
6. V § 6 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) vybudovanie technického zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vybudovanie zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla pre vlastnú spotrebu bytovej budovy (ďalej len „realizácia obnoviteľného zdroja energie“),“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
7. V § 6 ods. 4 písm. e) sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „a) až d)“.
8. V § 6 ods. 6 sa na konci prvej vety a druhej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „balkón alebo lodžia“.
9. V § 6 ods. 7 sa na konci tretej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „balkón alebo lodžia“.
10. V § 6 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak súčasťou ubytovacej bunky pozostávajúcej z dvoch obytných miestností je kuchynský kút a priestor vybavený zariadením na osobnú hygienu, musia byť umiestnené tak, aby boli prístupné obom obytným miestnostiam a neboli umiestnené priamo v obytnej miestnosti.“.
11. V § 6 ods. 8 sa za slovo „bunky“ vkladá čiarka a slová „balkón alebo lodžia“.
12. § 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na účely tohto zákona technickými zariadeniami na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa rozumejú slnečné tepelné kolektory, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá.“.
13. V § 7 ods. 2