dnes je 25.7.2024

Input:

318/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

318/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 26. júla 2023
o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 2 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) ustanovuje:
§ 1
Technické požiadavky zobrazenia titulkov
(1) Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len „titulky“) musia spĺňať tieto technické požiadavky:
a) titulky sú v dolnej časti obrazovky alebo zobrazovacej plochy zarovnané na stred,
b) maximálny počet znakov v riadku je 42 vrátane medzier a interpunkcie,
c) titulky sú zobrazené staticky a pozostávajú najviac z dvoch riadkov,
d) čas zobrazenia titulkov je primeraný na zabezpečenie ich prečítania,
e) titulky sú zobrazené na tmavom podklade, ich farba je biela, žltá, svetlomodrá, svetlozelená alebo ružová a je v kontraste voči farbe podkladu.
(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije, ak zarovnaním titulku v dolnej časti obrazovky alebo zobrazovacej plochy na stred dôjde k prekrytiu súbežne zobrazovaných údajov na obrazovke alebo zobrazovacej ploche, ktoré sú podstatné pre porozumenie obsahu tohto programu, ak technológia vysielateľa umožňuje umiestniť titulky na inom mieste obrazovky alebo zobrazovacej plochy.
§ 2
Synchronizácia so zvukovou stopou
Titulky sa zobrazujú súčasne s hovoreným prejavom príslušnej postavy; ak si to vyžaduje zabezpečenie prečítania titulkov podľa § 1 ods. 1 písm. d), titulky možno zobraziť aj primeraný čas pred začiatkom hovoreného prejavu príslušnej postavy a možno ich ponechať zobrazené primeraný čas po skončení hovoreného prejavu príslušnej postavy.
§ 3
Odlíšenie titulkov
(1) Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav viacerých postáv sa používa farebné odlíšenie titulkov.
(2) Titulky zachytávajúce hovorený prejav stabilných hlavných postáv audiovizuálneho diela alebo programu, ako aj seriálu alebo série, musia mať rovnakú farbu počas celého trvania audiovizuálneho diela alebo programu; to neplatí v seriáli alebo sérii, ktoré nemajú stabilné hlavné postavy alebo ktorých hlavné postavy sa zmenia alebo sa v každej časti menia.
(3) Pri spravodajskom programe, publicistickom programe, dokumentárnom programe, dokumentárnom audiovizuálnom diele a športovom programe sa nepoužije ustanovenie odseku 1, ak nerozlišovanie hovoriacich osôb titulkami rôznych farieb neznižuje zrozumiteľnosť sledovaného programu; vtedy je farba titulkov žltá alebo biela.
(4) Pri zobrazení titulkov sa na oddelenie hovoreného prejavu jednej postavy od predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy používa na začiatku hovoreného prejavu dialógová odrážka vo forme pomlčky (ďalej len „dialógová odrážka“). Medzi dialógovú odrážku a hovorený prejav sa nevkladá medzera. Inak ako podľa prvej vety, sa dialógová odrážka v titulkoch nepoužíva.
(5) Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy, ktorá nie je v danom momente v audiovizuálnom diele alebo v programe zobrazená, sa dialógová odrážka na začiatku hovoreného prejavu nepoužíva a táto postava sa