dnes je 25.7.2024

Input:

319/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení neskorších predpisov

319/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. júla 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 ods. 1 prvej vete, § 17 ods. 1 prvej vete, § 22 ods. 1 prvej vete a v § 27 ods. 1 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.
2. § 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Požiadavky podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na
a) predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál v priebehu kryokonzervácie,
b) predzákladný materiál, ak bol vyrobený v oblasti bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, alebo v oblasti, ktorá bola zriadená ako oblasť bez výskytu týchto škodcov v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.7a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7aMedzinárodná norma ISPM 4 „Požiadavky na zriadenie oblastí bez výskytu škodcu“: vydaná podľa čl. II a čl. X ods. 1 a 2 Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 77/2007 Z. z.).“.
3. § 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Požiadavky podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na
a) základné materské rastliny a základný materiál v priebehu kryokonzervácie,
b) základný materiál, ak bol vyrobený v oblasti bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, alebo v oblasti, ktorá bola zriadená ako oblasť bez výskytu týchto škodcov v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.7a“.
4. § 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Požiadavky podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na
a) certifikované materské rastliny a certifikovaný materiál v priebehu kryokonzervácie,
b) certifikovaný materiál, ak bol vyrobený v oblasti bez výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov ustanovených v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktoré sa týkajú daného rodu alebo druhu rastliny, alebo v oblasti, ktorá bola zriadená ako oblasť bez výskytu týchto škodcov v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.7a“.
5. § 27