dnes je 29.2.2024

Input:

32/1963 Sb., Zákon o organizaci řízení zemědělství, platné do 31.8.1972

č. 32/1963 Zb.
[zrušené č. 37/1972 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. dubna 1963
o organizaci řízení zemědělství
XII. sjezd Komunistické strany Československa určil za přední úkol celé naší společnosti v současné době rozvoj zemědělství. Bez podstatného vzestupu zemědělské výroby nelze zabezpečit ani proporcionální, sladěný vývoj národního hospodářství, ani zvýšení životní úrovně lidu. Vyrovnat do roku 1970 úroveň zemědělství na úroveň průmyslu je podmínkou vytvoření materiálně technické základny pro přechod ke komunistické společnosti.
Těmto úkolům je třeba podřídit celý systém řízení tak, aby činnost nových řídících orgánů důsledně vycházela z potřeb rychlého rozvoje zemědělské výroby.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Důležitým předpokladem rozvoje zemědělské výroby a vyrovnání úrovně zemědělství na úroveň průmyslu je vytvoření nové soustavy řízení vycházející z uplatnění výrobní podnikové zásady, z posílení ústředního vlivu uplatněním zásad demokratického centralismu, ze zvýšení odpovědnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství za rozvoj zemědělství a z prohloubení oborového řízení na základě zkušeností z průmyslu.
(2) Základním článkem nové soustavy řízení vycházející z uvedených zásad jsou výrobní zemědělské správy.
§ 2
(1) Úkolem ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství je řídit rozvoj zemědělství na základě plánu schváleného vládou a podle pokynů komise ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády Československé socialistické republiky pro řízení zemědělské výroby. Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství má plnou odpovědnost za plnění úkolů rozvoje zemědělské výroby výrobními zemědělskými správami.
(2) Slovenská národní rada účastní se svými orgány při plnění úkolů rozvoje zemědělství na Slovensku.
§ 3
Výrobním zemědělským správám přísluší zejména:
- řídit přímo státní statky s výjimkou statků oborově řízených, jednotná zemědělská družstva, meliorační družstva a jiné organizace (§ 5 odst. 2 a § 11);
- organizovat a kontrolovat v řízených organizacích plnění usnesení Komunistické strany Československa a vlády o zemědělství;
- organizovat v zemědělských závodech sestavování návrhů perspektivních a ročních plánů rozvoje zemědělské výroby a nákupu zemědělských výrobků;
- rozepisovat úkoly komplexního plánu zemědělské výroby a nákupu zemědělských výrobků schváleného vládou a rozepsané ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství na výrobní zemědělské správy, na jednotlivá jednotná zemědělská družstva a státní statky;
- schvalovat výrobní a finanční plány jimi řízených organizací;
- rozhodovat o opatřeních potřebných k zajištění plánu výroby a nákupu zemědělských výrobků a projednávat je se zemědělskými závody. Tato opatření jsou pro zemědělské závody závazná;
- potvrzovat smlouvy o dodávce zemědělských výrobků a potřeb uzavírané jednotnými zemědělskými družstvy a státními statky. Bez tohoto potvrzení jsou smlouvy neplatné;
- uplatňovat přímý vliv na činnost strojních a traktorových stanic, schvalovat návrh jejich plánů zemědělské výrobní činnosti,