Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

č. 32/2019 Zb. rozh.

č. 32/2019 Zb. rozh.
ROZHODNUTIE
Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. februára 2019 sp. zn. 1KO 3/2019)
Z odôvodnenia:
1. Návrhom podaným na Najvyšší súd Slovenskej republiky 30. januára 2019 sa Okresný súd Poprad domáhal, aby kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol negatívny kompetenčný spor podľa ustanovenia § 8 Správneho súdneho poriadku. Kompetenčný spor, či vec patrí do správneho alebo civilného súdnictva, vznikol medzi Okresným súdom Poprad a Krajským súdom v Prešove vo veci vedenej na Okresnom súde Poprad pod spisovou značkou 11Cpr 16/2018.
2. Podľa Okresného súdu Poprad nie je daná vo veci jeho kauzálna príslušnosť, ani právomoc súdu na prejedanie a rozhodnutie veci, keď nejde o súkromnoprávny spor alebo iné súkromnoprávne veci, ktoré by neprejednávali a nerozhodovali iné orgány.
3. Ďalej Okresný súd Poprad uviedol, že je potrebné upriamiť pozornosť na predmet sporu, ktorým je preskúmanie zákonnosti oznámenia žalovaného č. SEKO-116/2017-OVS z 02. júna 2017 a poukázal na ustanovenie § 137 Civilného sporového poriadku.
4. Okresný súd Poprad je tohto názoru, že v civilnom sporovom konaní súd nemá právomoc preskúmavať zákonnosti oznámení žalovaného ako orgánu verejnej správy. A to ani v prípade, ak orgán verejnej správy nepostupuje v oblasti verejnej správy, ale v oblasti štátnej služby profesionálnych vojakov.
5. Napokon Okresný súd Poprad poukázal na ustanovenie § 6 ods. 2 Správneho súdneho poriadku a ustanovenie § 7 písm. d/ Správneho súdneho poriadku a skonštatoval, že je toho názoru, že v danom prípade, najmä vzhľadom na petit žalobného návrhu, nie je daná právomoc súdu v civilnom procese.
6. Z predloženého súdneho spisu kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zistil nasledovné skutočnosti. Vojenský útvar 6335 Prešov písomným oznámením o výške a zložení platu z 09. januára 2017 č. vkPO-122-566/2017, vydaným podľa ustanovení § 39 ods. 2 a § 82 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámil žalobcovi rtm. A. V. výšku a zloženie jeho služobného platu.
7. Žiadosťou z 27. februára 2017 žalobca žiadal Vojenský útvar 6335 Prešov o preskúmanie tohto písomného oznámenia z dôvodu, že neboli v jeho prípade splnené podmienky pre priznanie príplatku výkonného letca len vo výške 15% hodnostného platu a žiadal, aby bolo písomné oznámenie o výške a zložení platu Vojenského útvaru 6335 Prešov z 09. januára 2017 č. vkPO-122-566/2017 zmenené tak, že mu bude priznaný príplatok výkonného letca vo výške 30% hodnostného platu.
8. Žiadosť žalobcu zo dňa 27. februára 2017 vybavil Vojenský útvar 6335 Prešov listom z 10. apríla 2017 č. vkPO-704-19/2017-FES, v ktorom skonštatoval, že v písomnom oznámení o výške a zložení platu z 09. januára 2017 č. vkPO-122-566/2017 sú všetky zložky platu uvedené správne.
9. Podnetom z 27. apríla 2017 žiadal nrtm. A. V. o preskúmanie listu Vojenského útvaru 6335 Prešov z 10. apríla
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore