dnes je 22.6.2024

Input:

320/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov

320/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. júla 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 468/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. c) piatom bode sa slová „vo vonkajších“ nahrádzajú slovom „v“.
2. V § 2 písm. b) sa slová „alebo výrobok“ nahrádzajú slovami „alebo poľnohospodársky výrobok“.
3. V § 2 písm. c) sa slová „dodávanie potravín“ nahrádzajú slovami „poskytovanie poľnohospodárskych výrobkov“.
4. V § 2 sa vypúšťajú písmená q) a r).
5. V § 3 ods. 4 sa za slovo „výrobok“ vkladá čiarka a slová „nesmie obsahovať pridanú jedlú soľ okrem syra, ktorý“ sa nahrádzajú slovami „ktorým je syr,“.
6. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Oprávnený mliečny výrobok, ktorým je syr, nesmie byť upravený údením.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
7. V § 3 ods. 6 sa slovo „iná“ nahrádza slovami „iný poľnohospodársky výrobok alebo“.
8. V § 3 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Ovocie a zelenina, ktorými sú ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2009, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s objemom presahujúcim
a) 0,2 l a nedosahujúcim 0,25 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 osemnástej položke,
b) 0,25 l a nedosahujúcim 0,75 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 devätnástej položke,
c) 0,75 l a nedosahujúcim 1 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej položke,
d) 1 l a nedosahujúcim 3 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej prvej položke,
e) 3 l a nedosahujúcim 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej druhej položke,
f) 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej tretej položke.
(8) Ovocie a zelenina, ktorým je ovocné pyré s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry