dnes je 22.6.2024

Input:

321/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

321/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Fínskou republikou sa 1. januára 2024 mení a dopĺňa Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (oznámenie č. 207/2001 Z. z.).
K uvedenému dátumu sa ruší oznámenie č. 255/2019 Z. z. publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
V zmysle článku 35 dohovoru zmeny a doplnenia podľa prvého, tretieho a štvrtého bodu tohto oznámenia nadobudli účinnosť v Slovenskej republike:
a) v súvislosti s daňami vyberanými zrážkou pri zdroji zo súm vyplatených alebo pripísaných nerezidentom, ak skutočnosť vedúca k vzniku takýchto daní nastala 1. januára 2020 alebo po tomto dátume, a
b) v súvislosti so všetkými ostatnými daňami uloženými zmluvným štátom pre dane uložené v súvislosti so zdaňovacími obdobiami začínajúcimi sa 1. decembra 2019 alebo po tomto dátume.
V zmysle článku 29 dohovoru zmeny a doplnenia podľa druhého bodu tohto oznámenia nadobúdajú účinnosť v Slovenskej republike:
a) v súvislosti s daňami vyberanými zrážkou pri zdroji zo súm vyplatených alebo pripísaných nerezidentom, ak skutočnosť vedúca k vzniku takýchto daní nastala 1. januára 2024 alebo po tomto dátume, a
b) v súvislosti so všetkými ostatnými daňami uloženými zmluvným štátom pre dane uložené v súvislosti so zdaňovacími obdobiami začínajúcimi sa 1. januára 2024 alebo po tomto dátume.
Zmeny a doplnenia k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 207/2001 Z. z.
(ďalej len „zmluva“):
1. Existujúci text preambuly zmluvy „prajúc si uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov“ sa nahrádza nasledovným znením článku 6 ods. 1 dohovoru:
„s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu v súvislosti s daňami, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, bez toho, aby sa vytvárali príležitosti na nezdaňovanie alebo znížené zdanenie prostredníctvom daňových únikov alebo vyhýbania sa daňovej povinnosti (vrátane schém hľadania najvýhodnejších daňových podmienok formou tzv. treaty shopping s cieľom získať úľavy, ktoré takáto zmluva poskytuje ako nepriamu výhodu pre rezidentov tretích krajín)“.
2. Článok 13 ods. 2 zmluvy sa nahrádza nasledovným znením článku 9 ods. 4 dohovoru:
„Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia akcií alebo porovnateľných podielov, ako napríklad podiely v