dnes je 25.7.2024

Input:

322/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky

322/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júla 2022 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1639 z 27. septembra 2022.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala protokol 28. septembra 2022. Ratifikačná listina bola uložená 4. októbra 2022 u depozitára, ktorým je vláda Spojených štátov amerických.
Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky nadobudol platnosť 4. apríla 2023 v súlade s článkom II. a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 4. apríla 2023.
Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky
Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy podpísanej vo Washingtone dňa 4. apríla 1949, spokojné s tým, že bezpečnosť severoatlantického priestoru sa posilní pristúpením Fínskej republiky k uvedenej zmluve,
sa dohodli na nasledovnom:
Článok I.
Na základe nadobudnutia platnosti tohto protokolu, generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy v mene všetkých zmluvných strán predloží vláde Fínskej republiky pozvánku na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. V súlade s článkom 10 zmluvy sa Fínska republika stane zmluvnou stranou dňom uloženia svojej listiny o prístupe u vlády Spojených štátov amerických.
Článok II.
Tento protokol nadobudne platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas s týmto protokolom. Vláda Spojených štátov amerických informuje všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy o dátume prijatia každého takého oznámenia a o dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.
Článok III.
Tento protokol, ktorého anglická a francúzska verzia sú rovnako autentické, bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Riadne overené kópie odovzdá táto vláda vládam všetkých zmluvných strán Severoatlantickej zmluvy.
Na dôkaz toho dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.
Podpísané v Bruseli, dňa 5. júla 2022
Protocol to the North Atlantic Treaty
on the Accession of the Republic of Finland
The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Finland to that Treaty,
Agree as follows:
Article I
Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Finland an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Finland shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.
Article II
The present Protocol shall enter