dnes je 26.2.2024

Input:

324/2012 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

324/2012 Z.z.
Zákon
z 20. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
2. V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa šiesty bod.
Doterajší siedmy až desiaty bod sa označí ako šiesty až deviaty bod.
3. V § 2 ods. 2 písm. a) šiesty a siedmy bod znejú:
„6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,“.
4. V § 2 ods. 2 písm. c) sa za slová „lesnícka komora“ vkladá čiarka a slová „Slovenská banská komora“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:


2Napríklad § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 43 až 78 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zriaďovatelia6astredných škôl.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:


6a§ 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a odborovými organizáciami určuje zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,“.
8. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) schvaľuje metodiku účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške.“.
9. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ministerstvo školstva môže vo verejnom záujme na návrh zriaďovateľa strednej školy a po prerokovaní so samosprávnym krajom rozhodnúť o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl určeného podľa § 4 ods. 2 písm. c).“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
10. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a) zverejňuje v spolupráci s ministerstvom školstva dvakrát ročne na svojom webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov