dnes je 15.4.2024

Input:

327/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948

č. 327/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923 č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 7. září 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 4. srpna 1948 Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948.
Tato Dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.1)
 
Náměstek předsedy vlády:
Fierlinger v. r.
 
Příloha k vl. vyhlášce č. 327/1948 Sb.
Příloha k vládní vyhlášce ze dne 8. října 1948, č. 327 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou Republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948.
DOHODA
o prozatímní úpravě hospodářských styků
mezi republikou Československou
a Lidovou Republikou Rumunskou.
President republiky Československé s jedné strany a Presidium Velkého Národního shromáždění Lidové Republiky Rumunské se strany druhé, přejíce si upevniti a usnadniti v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou Republikou Rumunskou, podepsané dne 21. července 1948, hospodářské svazky, jež pojí oba státy, rozhodly se uzavříti do sjednání obchodní a plavební Smlouvy Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a jmenovati k tomu účelu svými plnomocníky:
President republiky Československé
pana Dr. Vladimíra CLEMENTISE, ministra zahraničních věcí,
Presidium Velkého Národního shromáždění Lidové Republiky Rumunské
paní Annu PAUKEROVOU, ministryni zahraničních věcí
kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto ustanoveních:
Článek 1.
Smluvní strany si přiznávají vzájemné zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách, týkajících se cel a dovozních a vývozních poplatků, vnitrostátních zdanění dovozného zboží a všech předpisů a formalit při dovozu a vývozu.
Článek 2.
Fysické i právnické osoby obou států budou v každém směru požívati za podmínek vzájemnosti na území druhého smluvního státu těchže výhod jako fysické a právnické osoby státu požívajícího nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se obchodu, průmyslu a plavby a jiných druhů podnikatelské činnosti.
Článek 3.
Smluvní strany si povolí navzájem zřízení a činnost obchodních zastupitelství, jejichž právní postavení bude určeno zvláštní dohodou obou smluvních stran, která se stane nedílnou součástí této prozatímní Dohody.
Článek 4 .
Obě smluvní strany usnadní v nejvyšší možné míře železniční transitní přepravu svým územím za přiměřené sazby a sjednají na podkladě vzájemnosti dohody, jež budou potřebné k tomu účelu.