dnes je 13.6.2024

Input:

327/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča

327/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. augusta 2023,
ktorým sa ustanovuje vyššia suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 písm. b) zákona č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča je 1 034 eur mesačne.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
 
Ľudovít Ódor v. r.