dnes je 28.5.2024

Input:

330/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

330/2023 Z. z.
ZÁKON
z 21. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 220/2018 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 52 ods. 3 sa slová „V obchodnej sieti“ nahrádzajú slovami „Ak odseky 3 a 9 neustanovujú inak v obchodnej sieti“.
2. V § 52 ods. 4 znie:
„(4) Pyrotechnické výrobky podľa odseku 3 možno predávať len v predajniach, ktoré sú umiestené v stavbe. Predaj pyrotechnických výrobkov, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie F1, v samoobslužných predajniach, ktoré neslúžia výlučne na predaj pyrotechnických výrobkov, je zakázaný.“.
3. V § 52 ods. 9 sa slová „spotrebiteľovi21a“ nahrádzajú slovami „odborne spôsobilej osobe“ a vypúšťa sa druhá veta.
4. V § 52 ods. 10 sa na konci pripája táto veta „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53 ods. 5.“.
5. § 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1) Povolený pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie, v stanovenom čase a mimo miest určených podľa tohto zákona.
(2) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, je celoročne zakázané.
(3) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa odseku 4.
(4) Ak v odsekoch 3 a 5 nie je ustanovené inak, používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa odseku 2, je možné len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka nasledovne:
a) 31. decembra v čase od 18:00 hod. do 24:00 hod. a 1. januára v čase od 00:00 hod. do 02:00 hod.,
b) na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 m od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospicu, domova ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky s časťou pre