dnes je 19.7.2024

Input:

331/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

331/2023 Z. z.
ZÁKON
z 28. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 257/2020 Z. z., zákona č. 418/2020 Z. z., zákona č. 132/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z. a zákona č. 183/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) mladším historickým vozidlom vozidlo, ktoré
1. má preukaz mladšieho historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,
2. bolo vyrobené pred viac ako 20 rokmi, ale nie viac ako 30 rokmi,
3. sa už nevyrába ako typ vozidla,
4. je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí,
5. sa obvykle používa vo voľnom čase a
6. je prihlásené v evidencii vozidiel,“.

Doterajšie písmená j) až ae) sa označujú ako písmená k) až af).
2. V § 136 ods. 2 písm. a) sa za bod 48a vkladá nový bod 48b, ktorý znie:
„48b. vydávania preukazu mladšieho historického vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, ktoré určuje Medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA [§ 2 ods. 2 písm. j)],“.

Doterajší bod 48b sa označuje ako bod 48c.
3. V § 136 ods. 2 písm. a) v bode 48c sa slová „[§ 2 ods. 2 písm. j)]“ nahrádzajú slovami „[§ 2 ods. 2 písm. k)]“.
4. V § 157 ods. 2 písm. o) sa za slová „historického vozidla“ vkladá čiarka a slová „podmienok vydávania preukazu mladšieho historického vozidla“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z.,