dnes je 22.6.2024

Input:

332/2023 Z.z., Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

332/2023 Z. z.
ZÁKON
z 21. júna 2023
o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky prevádzkovania verejnej osobnej dopravy,
b) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich,
c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia dopravnými službami vo verejnom záujme1) v pravidelnej doprave,
d) pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) dopravcom prevádzkovateľ cestnej dopravy, dráhový podnik alebo iný podnikateľ,2) ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky, licencie3) alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb na základe zmluvy o preprave osôb,4)
b) dopravným prostriedkom autobus, autokar, iné cestné motorové vozidlo a prípojné vozidlo5) konštruované a vybavené na prepravu osôb, dráhové vozidlo alebo plavidlo,
c) objednávateľom orgán verejnej správy, ktorý je podľa tohto zákona povinný organizovať a zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia v pravidelnej doprave,
d) organizátorom obchodná spoločnosť založená na účel vzniku a prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24 ods. 3,
e) dopravnými službami preprava cestujúcich a ich batožiny a s tým súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy, počas prepravy a po nej.
DRUHÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
§ 3
Verejná osobná doprava
(1) Prevádzkovať verejnú osobnú dopravu možno na účely tohto zákona ako
a) autobusovú dopravu,
b) železničnú dopravu,
c) mestskú trolejbusovú dopravu a mestskú električkovú dopravu (ďalej len „mestská dráhová doprava“),
d) dopravu na špeciálnych dráhach,
e) dopravu na lanových dráhach a
f) lodnú dopravu.
(2) Verejnú osobnú dopravu podľa odseku 1 možno prevádzkovať ako pravidelnú dopravu, osobitnú pravidelnú dopravu alebo príležitostnú dopravu.
(3) Prevádzkovať verejnú osobnú dopravu možno na účely tohto zákona aj ako taxislužbu6) a objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby podľa § 28 ods. 3.
§ 4
Prepravný poriadok
(1) Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s cestujúcim a podmienky platné pri preprave, najmä
a) druh prevádzkovanej dopravy,
b) rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave,
c) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek na staniciach, zastávkach, v dopravných prostriedkoch, alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme,
d) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb,
e) spôsob objednávania príležitostnej dopravy,
f) rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a