Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

333/2021 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky

333/2021 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. augusta 2021,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky sa mení takto:
1. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
2. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
3. V § 9 odsek 1 znie:
„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.“.
4. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 488/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych požiadavkách na zvýšenú zdravotnú starostlivosť pre ochranu zdravia a bezpečnosti na palubách plavidiel (Ú. v. ES L 113 30. 4. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v platnom znení,
2. Smernica Komisie (EÚ) 2019/1834 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29 EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy (Ú. v . EÚ L 279, 31. 10. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. novembra 2021.
 
Eduard Heger v. r.
 
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore