dnes je 13.6.2024

Input:

333/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.

333/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. augusta 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) vzájomne spolupracuje s príslušenstvom iným ako nabíjacie zariadenie určené pre kategóriu alebo triedu rádiového zariadenia, ktoré je uvedené v prílohe č. 1a časti I a spĺňa požiadavky podľa odsekov 4 a 5,“.
2. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Rádiové zariadenie, ktoré patrí do kategórie alebo triedy rádiového zariadenia uvedenej v prílohe č. 1a časti I prvom bode písm. a) až l), je vyrobené tak, že spĺňa špecifikácie, ktoré sa týkajú funkcií nabíjania podľa prílohy č. 1a časti I druhého bodu a tretieho bodu.
(5) Rádiové zariadenie, ktoré patrí do kategórie alebo triedy rádiového zariadenia uvedenej v prílohe č. 1a časti I prvom bode písm. m), je vyrobené tak, že spĺňa špecifikácie, ktoré sa týkajú funkcií nabíjania podľa prílohy č. 1a časti I druhého bodu a tretieho bodu.“.
3. V § 9 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zabezpečiť, aby návod na použitie pre rádiové zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa § 3 ods. 4 a 5, obsahoval informácie o špecifikáciách, ktoré sa týkajú funkcií nabíjania rádiového zariadenia a kompatibilných nabíjacích zariadení podľa prílohy č. 1a časti II, a ak sa takéto rádiové zariadenie sprístupňuje spotrebiteľovi alebo inému koncovému používateľovi, tieto informácie sa okrem uvedenia v návode na použitie uvedú aj na štítku podľa prílohy č. 1a časti IV; štítok sa vytlačí do návodu na použitie a na obal alebo sa naň umiestni ako nálepka a ak obal chýba, nálepka so štítkom sa umiestni na rádiové zariadenie, štítok sa uvedie viditeľným a čitateľným spôsobom a v prípade predaja na diaľku v blízkosti uvedenia ceny a ak to rozmer alebo povaha rádiového zariadenia inak neumožňujú, štítok sa môže vytlačiť ako samostatný dokument priložený k rádiovému zariadeniu,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
4. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i) spotrebiteľovi alebo inému koncovému používateľovi ponúknuť možnosť nadobudnúť rádiové zariadenie aj bez nabíjacieho zariadenia, ak výrobca ponúka spotrebiteľovi alebo inému koncovému používateľovi možnosť nadobudnúť rádiové zariadenie podľa § 3 ods. 4 a 5 spolu s nabíjacím zariadením,
j) zabezpečiť, aby sa informácie o tom, či je nabíjacie zariadenie súčasťou rádiového zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky