Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

334/2021 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo

334/2021 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. augusta 2021,
ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 3, § 22 ods. 1 a 6, § 28b ods. 3 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Veľký Bukovec (ďalej len „prírodná rezervácia“).
(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Snina v katastrálnom území Nová Sedlica, v katastrálnom území Runina, v katastrálnom území Ruský potok, v katastrálnom území Ruské, v katastrálnom území Topoľa, v katastrálnom území Uličské Krivé a v katastrálnom území Zboj. Celková výmera prírodnej rezervácie je 973,9761 ha.
(3) Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Snina.
§ 2
(1) Vyhlasujú sa zóny A a B prírodnej rezervácie a ochranné pásmo prírodnej rezervácie. Hranica zón prírodnej rezervácie a hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie sú vymedzené v prílohe č. 2. Hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica ochranného pásma prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Snina.
(2) Zóna A má výmeru 270,7814 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(3) Zóna B má výmeru 703,1947 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
(4) V zóne B je možné realizovať výrub výlučne jednotlivým výberom a so súhlasom organizácie ochrany prírody a krajiny podľa § 65a ods. 2 písm. i) zákona.
(5) Ochranné pásmo má výmeru 4986,4508 ha a platí v ňom tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona.
§ 3
(1) Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 3.
(2) Prírodná rezervácia a jej ochranné pásmo je ako súčasť lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy a jej nárazníkovej zóny územím medzinárodného významu podľa § 28b zákona.
(3) Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o lokalitu svetového dedičstva podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2021.
 
Eduard Heger v. r.
 
Príloha č. 1 k
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore