dnes je 13.6.2024

Input:

336/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z.

336/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V úvodnej vete vyhlášky sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „(ďalej len „zákon“)“.
2. V § 1 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je zriadená podateľňa, na príjem neelektronických zásielok sa určí pracovisko, ktoré plní povinnosti podateľne alebo zamestnanec, ktorý plní povinnosti podateľne.“.
3. V § 1 ods. 2 sa za slovom „zásielok“ vypúšťa čiarka a slová „najmä adresa na prijímanie zásielok, úradné hodiny podateľne, elektronická adresa podateľne a prehľad prijímaných dátových formátov“.
4. V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Elektronická zásielka sa prijíma prostredníctvom elektronickej schránky,2centrálnej elektronickej podateľne,3elektronickej pošty alebo elektronických služieb.
(2) Elektronický systém správy registratúry je prepojený s centrálnou elektronickou podateľňou a elektronickou schránkou. Prijatý elektronický záznam sa spravidla ukladá v tvare, v akom bol doručený.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2§ 11 až 16 zákona o e-Governmente.


3§ 10 ods. 7 zákona o e-Governmente.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
5. V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uvedie dátové formáty,4aav ktorých elektronické zásielky prijíma“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:

4aa§ 18 až 20 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.“.
6. V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 2 písm. e) vyhlášky č. 135/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 49 ods. 3 vyhlášky č. 78/2020 Z. z.“.
8. V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Ak sa z prijatého elektronického záznamu vytvorí neelektronická kópia, označí sa v pravom hornom rohu slovom „kópia“, dátumom prijatia a identifikátormi pôvodného prijatého elektronického záznamu z registratúrneho denníka alebo z inej evidencie; neelektronická kópia sa odtlačkom prezentačnej pečiatky neoznačí.“.
9. V § 7 ods. 7 sa za slovo „evidenciách“ vkladajú slová „sa považuje za riadne zaevidovaný a“.
10. V § 7 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Registratúrny denník sa uzatvára v posledný kalendárny deň alebo pracovný deň kalendárneho roka. Ak sa v registratúrnom