dnes je 22.6.2024

Input:

337/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov

337/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 15. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 373/2020 Z. z., vyhlášky č. 513/2021 Z. z. a vyhlášky č. 244/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa suma „74 420 eur“ nahrádza sumou „86 850 eur“.
2. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
3. V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 3 sa vypúšťajú.
4. V § 5 ods. 2 sa slová „odseky 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odseky 3 a 4“.
5. V § 5 ods. 3 sa slová „odsek 5“ nahrádzajú slovami „odsek 4“.
6. V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov na zásobovanie budovy teplom alebo teplou úžitkovou vodou a je spoločným zariadením bytovej budovy,2výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 150 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.
(6) Technickými zariadeniami na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na účely odseku 5 sa rozumejú slnečné tepelné kolektory, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá.
(7) Ak sa v bytovej budove obstaráva technické zariadenie na centrálne vetranie so systémom spätného získavania tepla pre vlastnú spotrebu bytovej budovy a je spoločným zariadením bytovej budovy,2výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 100 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 11.
7. V § 5 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
8. V § 5 ods. 11 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
9. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie na účely podľa § 4 ods. 1 zákona predložená