dnes je 25.7.2024

Input:

338/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

338/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z., vyhlášky č. 186/2017 Z. z., vyhlášky č. 242/2018 Z. z. a vyhlášky č. 23/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 a 6 sa vypúšťa slovo „špeciálna“.
2. V § 2 odsek 7 znie:
„(7) Výchovu a vzdelávanie poskytuje
a) žiakom so zdravotným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím alebo žiakom s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím praktická škola,
b) žiakom so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím
1. základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím,
2. odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím,
c) žiakom so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím
1. základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím a mentálnym postihnutím,
2. odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím,
d) žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím,
e) žiakom s telesným postihnutím, chorým a zdravotne oslabeným s mentálnym postihnutím
1. základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a mentálnym postihnutím,
2. odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím.“.
3. V § 2 ods. 8 sa slovo „Žiakom“ nahrádza slovami „Deťom alebo žiakom“ a vypúšťa sa slovo „základná“.
4. V § 2 ods. 9 sa slová „špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení“ nahrádzajú slovami „základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím pri zdravotníckom zariadení“.
5. V § 2 ods. 11 sa slovo „nepovinných“ nahrádza slovom „voliteľných“.
6. V § 2 ods. 12 sa za slovo „pre“ vkladajú slová „deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre“.
7. V § 2 ods. 13 sa slovo „Žiakovi“ nahrádza slovami „Dieťaťu alebo žiakovi“.
8. V § 2 ods. 14 sa za slovo „osobitosti“ vkladajú slová „detí so zdravotným znevýhodnením alebo“.
9. V § 3 ods. 4 úvodnej vete sa slovo „Školy“ nahrádza slovami „Základné školy“.
10. § 4 sa vypúšťa

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 sa vypúšťajú.
11. V § 6 ods. 1 sa slová „špeciálna základná škola“ nahrádzajú slovami „základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím“.
12. V § 6 ods. 2 sa slová „Špeciálna základná škola“ nahrádzajú slovami „Základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím“.
13. V § 6 ods. 3 sa slová „asistent učiteľa“ nahrádzajú slovami „pedagogický asistent“.
14. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
15. V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Špeciálne školy